Geluidzone Hoogeind

Op deze pagina vindt u de voortgang van de aanpassing geluidzone Hoogeind.

 

De gemeente Helmond wil de geluidzone van het industrieterrein Hoogeind aanpassen. Dit industrieterrein is gelegen ten zuiden van de Engelseweg. Volgens de gemeente bestaat nu de geluidzone uit een lappendeken van bestemmingsplannen en dat willen ze graag onder een paraplubestemmingsplan brengen. Daar is op zich niets mis mee. Echter ze doen dan nog wel even deze geluidzone vergroten. En de reden daar voor is, en wij citeren hier uit het rapport van de gemeente,

Hier ligt de geluidzone juridisch gezien op de grens van het gezoneerde industrieterrein en mag de gecumuleerde geluidbelasting op deze plek niet meer bedragen dan 50 dB(A). In de praktijk zal de geluidbelasting op de grens van het gezoneerde terrein over het algemeen hoger zijn dan 50 dB(A) en zal er dus sprake zijn van een overschrijding van de zonegrenswaarden. Dat betekent dat het gezoneerde industrieterrein ‘op slot’ zit en er geen nieuwe vergunningen verleend kunnen worden, tenzij de overschrijdingen ongedaan gemaakt zijn of zullen worden, bijvoorbeeld middels het vaststellen van een geluidreductieplan.

Met dit parapluplan wordt de geluidzone in één overkoepelend plan vastgelegd. Doordat de geluidzone niet meer ter hoogte van de grens van het gezoneerde industrieterrein loopt, is er geen sprake meer van een overschrijding van de zonegrenswaarden. Hiermee wordt ook voorkomen dat bij herziening van onderliggende bestemmingsplannen het opnieuw opnemen van de geluidzone over het hoofd gezien wordt.

Vrij vertaald wil dat zeggen dat:

  • er nu al een hogere waarde van geluid is dan 50dB op de grens,
  • dat ze hierdoor niet meer industrie kunnen herbergen (zit op slot) tenzij er iets aan het geluid gedaan zodat dit minder wordt,
  • maar dat ze dat kunnen omzeilen door de grens verder op te schuiven.

Waar ligt deze grens dan nu. Links is de contour weergegeven die in 1992 is vastgesteld. Rechts is de voorgestelde nieuwe contour weergegeven.

Contour vastgesteld in 1992

Nieuwe voorgestelde contour

Op de grens van het contour mag het geluid niet meer zijn dan 50dB. Dat wil zeggen dat daarbinnen het geluid vele malen hoger mag zijn dat dus makkelijk kan oplopen tot 90dB of hoger wat gelijk staat aan het bijwonen van een festival.

De nieuwe geluidzone strekt zich uit tot:

  • de Molenstraat, Azalealaan en Tromplaan
  • de gehele Suytkade en Annabuurt

In deze wijken wonen de inwoners van Helmond. In de wijk Suytkade wordt flink gebouwd en komen 100-den nieuwe Inwoners te wonen.

Het contour richting het Stationskwartier is iets teruggetrokken. Maar nog ligt de gehele Suytkade in de geluidzone. Dit kan natuurlijk niet. Nieuwe woningen bouwen en vervolgens daar geen rekening mee houden.

Wij zullen hier een zienswijze op indienen waarin wij aangeven dat de grens gelegd moet worden op de Engelseweg, de gehele Annabuurt en Suytkade er buiten moeten gaan vallen.

Het industrieterrein moet niet gaan uitbreiden richting woonwijken en centrum/binnenstad.

voorstel  50dBA contour geluidzone Hoogeind

T NL IMRO 0794 2900 BP 210123 1000
PDF – 808,9 KB 80 downloads
Zienswijze Paraplubestemmingsplan Hoogeind Geluidzone 28 9 2022
PDF – 564,2 KB 77 downloads