Actieplan Integrale Geluidreductie 2023-2030

Kasteel traverse. Een fraai uitzicht op het centrum van Helmond.

Kasteel traverse. Een fraai uitzicht op het centrum van Helmond?

Helmonds Duurzaam Woonplan

Wij werken hard aan het actieplan 2023-2030 waarin, zoals de motie vereist, concrete maatregelen zijn opgenomen om de geluidsbelasting terug te dringen. Per wijk en per segment autoweg zullen deze hier beschreven en toegelicht worden. Dit actieplan zal met alle fracties besproken worden voordat het in de Raad gebracht wordt. Zo willen wij de raadsleden optimaal voorbereiden op de raadsvergadering van zo een belangrijk onderwerp voor onze stad.

Bezoek ons regelmatig en zie de vorderingen.

Wijken, Sectoren en Segmenten

Om een beter inzicht te krijgen waar concrete maatregelen getroffen moeten worden voor het terugdringen van de geluidsbelasting, en om te weten of deze maatregelen daadwerkelijk vruchten hebben afgeworpen, wordt voor dit doel Helmond ingedeeld.

 

Helmond kent 11 wijken. Deze wijken worden als uitgangspunt genomen voor de indeling. Vervolgens worden sectoren benoemd. Daarbij kan een sector over wijken heen liggen. Per sector wordt de rol van geluidsbelasting aangegeven en de te nemen acties om deze terug te dringen.

 

Wegen kunnen meerdere sectoren doorkruisen en kunnen dan niet aan een wijk of sector toebedeeld worden. Derhalve worden wegen daar waar geluidsbelasting een rol speelt ingedeeld in segmenten. Per segment kan vervolgens de dichtheid van inwoners, de geluidsbelasting en de concrete maatregelen aangegeven worden.

 

Met deze indeling van sectoren en segmenten kan de locatie van de geluidsbelasting bepaald worden, hoeveel inwoners het betreft, wat dus de geluidsimpact is, welke concrete maatregelen genomen kunnen worden en vastgesteld kan worden wat het uiteindelijk bereikte resultaat is. Daarbij doet zich wel de moeilijkheid voor dat er meerdere geluidsbronnen een rol kunnen spelen. Wanneer maatregelen genomen worden dan kan het resultaat zijn dat er nog steeds sprake is van geluidsbelasting omdat dan niet alle bronnen zijn meegenomen voor dat specifieke geval. De belasting kan dan wel afgenomen zijn maar niet het uiteindelijk gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daar dient wel rekening mee gehouden te worden in de evaluatie.